Chinois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Vážený pane prezidente,
尊敬的主席先生,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Vážený pane,
尊敬的先生,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Milý Johne,
亲爱的约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Obracíme se na vás ohledně...
我们就...一事给您写信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Píšeme vám ve spojitosti s...
我们因...写这封信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
V návaznosti na...
因贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
V návaznosti na...
鉴于贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Píši vám, abych vás informoval o...
我写信想询问关于...的信息
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Píši Vám jménem...
我代表...给您写信
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Vaše společnost mi byla doporučena...
...诚挚推荐贵公司
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Vadilo by Vám, kdyby...
请问您是否介意...
Requête formelle, hésitante
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
您是否能够...
Requête formelle, hésitante
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Requête formelle, hésitante
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Demande formelle, très polie
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
如果您能… ,我将非常感激
Demande formelle, très polie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将…发送给我吗?
Demande formelle, polie
Máme zájem o získání/obdržení...
我们对获得/接受...很有兴趣
Demande formelle, polie
Musím vás požádat, zda...
我必须问您是否...
Demande formelle, polie
Mohl(a) byste doporučit...
您能推荐...吗?
Demande formelle, directe
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将...发送给我吗?
Demande formelle, directe
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
请您尽快按要求将...
Demande formelle, très directe
Byli bychom vděční, kdyby...
如果您能...,我们将不胜感激
Demande formelle, polie, de la part de la société
Jaký je váš aktuální ceník pro...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requête spécifique formelle, directe
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Demande de renseignements formelle, directe
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Demande de renseignements formelle, directe
Naším záměrem je, aby ...
我们的意向是...
Déclaration d'intention formelle, directe
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Je nám líto vás informovat, že...
很抱歉地通知您...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Příloha je ve formátu...
附件是...格式的
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, poli
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, très poli
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, très poli
Děkuji Vám předem...
提前谢谢您...
Formel, très poli
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, très poli
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, très poli
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, poli
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, poli
Těším se na možnou spolupráci.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, poli
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, poli
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
如果您需要更多信息...
Formel, direct
Vážíme si vaší práce.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, très direct
Těším se na Vaší odpověď.
期待着尽快得到您的回复。
Moins formel, poli
S pozdravem,
此致
Formel, destinataire inconnu
Se srdečným pozdravem,
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
S úctou,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Se srdečným pozdravem,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
S pozdravem, / Zdravím,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble