Espéranto | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Vážený pane prezidente,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Milý Johne,
Estimata John
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Obracíme se na vás ohledně...
Ni skribas al vi pri...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Píšeme vám ve spojitosti s...
Ni skribas en rilato kun...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
V návaznosti na...
Plu al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
V návaznosti na...
Kun referenco al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Píši vám, abych vás informoval o...
Mi skribas por demandi pri...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Píši Vám jménem...
Mi skribas al vi nome de...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Vaše společnost mi byla doporučena...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Vadilo by Vám, kdyby...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Requête formelle, hésitante
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Requête formelle, hésitante
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Requête formelle, hésitante
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Demande formelle, très polie
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Mi estus dankema, se vi povus...
Demande formelle, très polie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, polie
Máme zájem o získání/obdržení...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Demande formelle, polie
Musím vás požádat, zda...
Mi devas peti vin, ĉu...
Demande formelle, polie
Mohl(a) byste doporučit...
Ĉu vi rekomendas...
Demande formelle, directe
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, directe
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi urĝe petis al...
Demande formelle, très directe
Byli bychom vděční, kdyby...
Ni estus dankemaj, se...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Requête spécifique formelle, directe
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Demande de renseignements formelle, directe
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Demande de renseignements formelle, directe
Naším záměrem je, aby ...
Ĝi estas nia intenco de...
Déclaration d'intention formelle, directe
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Je nám líto vás informovat, že...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Příloha je ve formátu...
La alligiteco estas en...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formel, poli
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formel, très poli
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formel, très poli
Děkuji Vám předem...
Antaŭdankon…
Formel, très poli
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formel, très poli
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formel, très poli
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formel, poli
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formel, poli
Těším se na možnou spolupráci.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formel, poli
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formel, poli
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formel, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
Se vi bezonas plian informon...
Formel, direct
Vážíme si vaší práce.
Ni dankas pri via negoco.
Formel, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formel, très direct
Těším se na Vaší odpověď.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Moins formel, poli
S pozdravem,
Altestime,
Formel, destinataire inconnu
Se srdečným pozdravem,
Altestime,
Formel, très utilisé, destinataire connu
S úctou,
Altestime,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
S pozdravem, / Zdravím,
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble