Chinois | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Formel, poli
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
随函附上...的发票号码...
Formel, poli
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
该报价单的发票将传真给您。
Formel, direct
Płatne przy odbiorze.
收到货物发票之后立即付款。
Formel, direct
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
总支付额是...
Formel, direct
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Formel, très direct

Facture - Rappel

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Formel, très poli
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Formel, poli
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Formel, poli
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Formel, poli
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Formel, direct
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
请立即发送您的付款。
Formel, direct
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
我们还没有收到...的付款
Formel, très direct
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Formel, très direct
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
如果您已发送付款,请忽略此信。
Formel, poli