Chinois | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Formel, poli
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
随函附上...的发票号码...
Formel, poli
Proforma faktura bude poslána faxem.
该报价单的发票将传真给您。
Formel, direct
Splatné ihned po obdržení zboží.
收到货物发票之后立即付款。
Formel, direct
Celková splatná částka je...
总支付额是...
Formel, direct
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Formel, très direct

Facture - Rappel

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Formel, très poli
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Formel, poli
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Formel, poli
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Formel, poli
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Formel, direct
Prosím pošlete platbu okamžitě.
请立即发送您的付款。
Formel, direct
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
我们还没有收到...的付款
Formel, très direct
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Formel, très direct
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
如果您已发送付款,请忽略此信。
Formel, poli