Néerlandais | Phrases - Affaires | Facture

Facture - Facturation

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formel, poli
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formel, poli
Proforma faktura bude poslána faxem.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formel, direct
Splatné ihned po obdržení zboží.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formel, direct
Celková splatná částka je...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formel, direct
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formel, très direct

Facture - Rappel

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formel, très poli
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formel, poli
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formel, poli
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formel, poli
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formel, direct
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formel, direct
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formel, très direct
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formel, très direct
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formel, poli