Néerlandais | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Kara Sinjoro Prezidanto,
Geachte heer President
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Estimata sinjoro,
Geachte heer
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Estimata John,
Beste Jan
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Ni skribas al vi pri...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Ni skribas en rilato kun...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Plu al...
Met betrekking tot ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Kun referenco al...
Ten aanzien van ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Mi skribas por demandi pri...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Mi skribas al vi nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Ĉu vi kontraŭus, se...
Zou u het erg vinden om ...
Requête formelle, hésitante
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Requête formelle, hésitante
Mi estus plej dankema, se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Requête formelle, hésitante
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Demande formelle, très polie
Mi estus dankema, se vi povus...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Demande formelle, très polie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Demande formelle, polie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Demande formelle, polie
Mi devas peti vin, ĉu...
Ik zou u willen vragen, of ...
Demande formelle, polie
Ĉu vi povas rekomendi...
Kunt u ... aanbevelen ...
Demande formelle, directe
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Demande formelle, directe
Vi estas urĝe petita al...
U wordt dringend verzocht ...
Demande formelle, très directe
Ni estus dankemaj, se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Kio estas via nuna listoprezo por...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Requête spécifique formelle, directe
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Demande de renseignements formelle, directe
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Demande de renseignements formelle, directe
Ĝi estas nia intenco...
Het is ons oogmerk om ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, très poli
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, très poli
Antaŭdankon…
Bij voorbaat dank.
Formel, très poli
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, très poli
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, très poli
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, poli
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, poli
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, poli
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direct
Se vi bezonas pli informon...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direct
Ni dankas vian negocon.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, très direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoor graag van u.
Moins formel, poli
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formel, destinataire inconnu
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Altestime,
Hoogachtend,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Ĉion bonan,
Groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble