Suédois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Kara Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Estimata John,
Bäste John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till er angående ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Plu al...
Vidare till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Requête formelle, hésitante
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requête formelle, hésitante
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requête formelle, hésitante
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Demande formelle, très polie
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Demande formelle, très polie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Demande formelle, polie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Demande formelle, polie
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga er om/angående ...
Demande formelle, polie
Ĉu vi povas rekomendi...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Demande formelle, directe
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Demande formelle, directe
Vi estas urĝe petita al...
Vi ber er omgående att ...
Demande formelle, très directe
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Kio estas via nuna listoprezo por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requête spécifique formelle, directe
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Demande de renseignements formelle, directe
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Demande de renseignements formelle, directe
Ĝi estas nia intenco...
Vi har för avsikt att ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, très poli
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, très poli
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formel, très poli
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, très poli
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formel, très poli
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formel, poli
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formel, poli
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, poli
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direct
Se vi bezonas pli informon...
Om ni behöver mer information ...
Formel, direct
Ni dankas vian negocon.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formel, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, très direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Moins formel, poli
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formel, destinataire inconnu
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble