Chinois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
尊敬的主席先生,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Bäste John,
亲爱的约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver till er angående ...
我们因为...给您写信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i samband med ...
我们写这封信是因为...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vidare till ...
因贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jag skriver för att fråga om ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
请问您是否介意...
Requête formelle, hésitante
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Requête formelle, hésitante
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Requête formelle, hésitante
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Demande formelle, très polie
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Demande formelle, très polie
Kunde ni vänligen skicka mig ...
您能将…发送给我吗
Demande formelle, polie
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Demande formelle, polie
Jag måste fråga er om/angående ...
我必须问您是否...
Demande formelle, polie
Skulle ni kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Demande formelle, directe
Skulle ni kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Demande formelle, directe
Vi ber er omgående att ...
请您尽快按要求将...
Demande formelle, très directe
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Demande formelle, polie, de la part de la société
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requête spécifique formelle, directe
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Demande de renseignements formelle, directe
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, très poli
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, très poli
Tack på förhand...
提前谢谢您…
Formel, très poli
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formel, très poli
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, très poli
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, poli
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, poli
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, poli
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, poli
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formel, direct
Om ni behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Formel, direct
Vi uppskattar att göra affärer med er.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direct
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, très direct
Jag ser fram emot att höra från er snart.
期待着尽快得到您的回复。
Moins formel, poli
Med vänlig hälsning,
此致
Formel, destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Hälsningar,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble