Chinois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Kính gửi ngài Chủ tịch,
尊敬的主席先生,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Thưa ông,
尊敬的先生,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Thưa bà,
尊敬的女士,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Thưa ông/bà,
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Thưa các ông bà,
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Thưa ông/bà,
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Gửi ông A,
亲爱的约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
我们因为...给您写信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
我们写这封信是因为...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Liên quan tới việc/vấn đề...
因贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Về việc/vấn đề...
鉴于贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Tôi viết thư này để nói về...
我写这封信,想询问关于...的信息
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Tôi xin thay mặt... viết thư này
我代表...给您写信
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
...诚挚推荐贵公司
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Liệu ông/bà có phiền...
请问您是否介意...
Requête formelle, hésitante
Không biết ông/bà có vui lòng...
您是否能够...
Requête formelle, hésitante
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
如果您能...,我将不胜感激
Requête formelle, hésitante
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Demande formelle, très polie
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
如果您能… ,我将非常感激
Demande formelle, très polie
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
您能将…发送给我吗
Demande formelle, polie
Chúng tôi rất quan tâm tới...
我们对接受/获得...很有兴趣
Demande formelle, polie
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
我必须问您是否...
Demande formelle, polie
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
您能推荐...吗?
Demande formelle, directe
Ông/bà vui lòng gửi...
您能将...发送给我吗?
Demande formelle, directe
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
请您尽快按要求将...
Demande formelle, très directe
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
如果您能...,我们将不胜感激
Demande formelle, polie, de la part de la société
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requête spécifique formelle, directe
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Demande de renseignements formelle, directe
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Demande de renseignements formelle, directe
Chúng tôi dự định...
我们的意向是...
Déclaration d'intention formelle, directe
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
很抱歉地通知您...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, très poli
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, très poli
Xin chân thành cảm ơn...
提前谢谢您…
Formel, très poli
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formel, très poli
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, très poli
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, poli
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, poli
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, poli
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, poli
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formel, direct
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
如果您需要更多信息...
Formel, direct
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direct
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, très direct
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
期待着尽快得到您的回复。
Moins formel, poli
Kính thư,
此致
Formel, destinataire inconnu
Kính thư,
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
Trân trọng,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Thân ái,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Thân ái,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble