Suédois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Thưa ông,
Bäste herrn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Thưa bà,
Bästa fru,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Thưa ông/bà,
Bästa herr eller fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Thưa các ông bà,
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Thưa ông/bà,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Bäste John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Gửi ông A,
Bäste John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Vi skriver till er angående ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Vi skriver i samband med ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Liên quan tới việc/vấn đề...
Vidare till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Về việc/vấn đề...
Med hänvisning till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Tôi viết thư này để nói về...
Jag skriver för att fråga om ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Liệu ông/bà có phiền...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Requête formelle, hésitante
Không biết ông/bà có vui lòng...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requête formelle, hésitante
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requête formelle, hésitante
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Demande formelle, très polie
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Demande formelle, très polie
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Demande formelle, polie
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Demande formelle, polie
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Jag måste fråga er om/angående ...
Demande formelle, polie
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Demande formelle, directe
Ông/bà vui lòng gửi...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Demande formelle, directe
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Vi ber er omgående att ...
Demande formelle, très directe
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requête spécifique formelle, directe
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Demande de renseignements formelle, directe
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Demande de renseignements formelle, directe
Chúng tôi dự định...
Vi har för avsikt att ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, très poli
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, très poli
Xin chân thành cảm ơn...
Tack på förhand...
Formel, très poli
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, très poli
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formel, très poli
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, poli
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formel, poli
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formel, poli
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, poli
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direct
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Om ni behöver mer information ...
Formel, direct
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formel, direct
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, très direct
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Moins formel, poli
Kính thư,
Med vänlig hälsning,
Formel, destinataire inconnu
Kính thư,
Med vänliga hälsningar,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Trân trọng,
Med vänlig hälsning,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Thân ái,
Vänliga hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Thân ái,
Hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble