Néerlandais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Dear Sir,
Geachte heer
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
I am writing in response to your advertisement posted on…
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
I refer to your advertisement in…dated… .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Formule standard pour postuler à un emploi
I would like to apply for the position of…
Ik solliciteer naar de functie van ...
Formule standard pour postuler à un emploi
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

I am particularly interested in this job, as…
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
I would like to work for you, in order to…
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
My strengths are…
Mijn sterke punten zijn ...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
I would be well suited to the position because…
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Although I have no previous experience in…, I have had…
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
My area of expertise is…
Mijn vakgebied is ...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Whilst working at… I became highly competent in…
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Even under pressure I can maintain high standards.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

My native language is…, but I can also speak…
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
I have an excellent command of…
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
I have a working knowledge of…
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
I have …years experience of working…
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
I am an experienced user of…
Ik beschik over goede kennis van ...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
I believe I possess the right combination of...and… .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Excellent communication skills
Uitstekende communicatieve vaardigheden
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Deductive reasoning
Analytisch denkvermogen
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logical thinking
Logisch denkvermogen
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytical skills
Analytische vaardigheden
La capacité à évaluer les faits en détail
Good interpersonal skills
Goede intermenselijke vaardigheden
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Negotiation skills
Onderhandelingsvaardigheden
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Presentation skills
Presentatievaardigheden
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Please find my résumé / CV attached.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
I can supply references from…if required.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
References can be requested from…
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
I am available for interview on…
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formel, nom du destinataire inconnu
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.