Thaïlandais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

尊敬的先生,
เรียน คุณผู้ชาย
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
尊敬的女士,
เรียน คุณผู้หญิง
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
尊敬的先生/女士,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
尊敬的先生们,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
尊敬的收信人,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
尊敬的史密斯先生,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
尊敬的史密斯女士,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
尊敬的史密斯小姐,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
尊敬的史密斯小姐/女士,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
亲爱的约翰 史密斯,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
我看到您于...在...上登的招聘信息
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Formule standard pour postuler à un emploi
我想申请...一职
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Formule standard pour postuler à un emploi
目前我在...工作,我的主要职责包括...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

我对此工作很感兴趣,因为...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
我想为您工作,因为...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
我的强项是...
จุดแข็งของฉันคือ...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
我很适合这个职位,因为...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
我的专长是…
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
即使在压力下我也能保持高标准。
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

我的母语是...,但我也会说...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
我熟练掌握...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
我能用...语进行工作交流
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
我在...领域有...年工作经验
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
我是...的熟练使用者
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
我相信我是...和...技能的良好结合
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
出色的沟通技能
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
演绎推理能力
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
逻辑性思考
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
分析技能
ทักษะในการวิเคราะห์
La capacité à évaluer les faits en détail
良好的人际交往技能
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
谈判技能
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
观点陈述能力
ทักษะในการนำเสนอ
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
附件中含有我的个人简历。
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
可以从...处获得推荐信
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
我可以在...的时候接受面试
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
此致
ด้วยความเคารพ
Formel, nom du destinataire inconnu
此致
敬礼
ด้วยความเคารพ
Formel, très utilisé, destinataire connu
肃然至上
ด้วยความเคารพ
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
祝好
ด้วยความเคารพ
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.