Grec | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Distinguido Señor:
Αξιότιμε κύριε,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Distinguida Señora:
Αξιότιμη κυρία,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Distinguidos Señores:
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Apreciados Señores:
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
A quien pueda interesar
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Apreciado Sr. Pérez:
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Apreciada Sra. Pérez:
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Apreciada Srta. Pérez:
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Apreciada Sra. Pérez:
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Estimado Sr. Pérez:
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Formule standard pour postuler à un emploi
Quisiera postularme para el puesto de...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Formule standard pour postuler à un emploi
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mis puntos fuertes son...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mi área de conocimiento es...
Η ειδικότητά μου είναι...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Tengo un manejo excelente de...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Έχω μια καλή γνώση της...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Excelentes habilidades de comunicación
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Razonamiento deductivo
Επαγωγική λογική
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Razonamiento lógico
Λογική σκέψη
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Capacidad de análisis
Αναλυτικές ικανότητες
La capacité à évaluer les faits en détail
Buena comunicación interpersonal
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Aptitudes de negociación
Διαπραγματευτικές ικανότητες
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Habilidad para hablar en público
Ικανότητες παρουσίασης
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Encontrará mi currículo adjunto.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Se despide cordialmente,
Με εκτίμηση,
Formel, nom du destinataire inconnu
Atentamente,
Με εκτίμηση,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Respetuosamente,
Με εκτίμηση,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Saludos,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.