Grec | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Estimata sinjoro,
Αξιότιμε κύριε,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Estimata sinjorino,
Αξιότιμη κυρία,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Estimata sinjoro/sinjorino,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Estimataj sinjoroj,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Al kiu ĝi povas koncerni,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Estimata sinjoro Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Estimata John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Formule standard pour postuler à un emploi
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Formule standard pour postuler à un emploi
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Mi ŝatus labori por vi, por...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Miaj fortoj estas...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mia areo de kompetenteco estas...
Η ειδικότητά μου είναι...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Mi havas bonegan komandon de...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Mi havas mezan scion de...
Έχω μια καλή γνώση της...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Mi havas... jarojn de sperto en...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Mi estas sperta uzanto de...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Dedukta rezonado
Επαγωγική λογική
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logika rezonado
Λογική σκέψη
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analizaj kapabloj
Αναλυτικές ικανότητες
La capacité à évaluer les faits en détail
Bonaj interhomaj kapabloj
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Negocadaj kapabloj
Διαπραγματευτικές ικανότητες
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Prezentaj kapabloj
Ικανότητες παρουσίασης
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Vi trovos mian karierresumo kune.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Vi povas akiri referencojn el...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Altestime,
Με εκτίμηση,
Formel, nom du destinataire inconnu
Altestime,
Με εκτίμηση,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Altestime,
Με εκτίμηση,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Ĉion bonan,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.