Anglais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Αξιότιμε κύριε,
Dear Sir,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Αξιότιμη κυρία,
Dear Madam,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Dear John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Formule standard pour postuler à un emploi
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
I would like to apply for the position of…
Formule standard pour postuler à un emploi
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
I am particularly interested in this job, as…
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
I would like to work for you, in order to…
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
My strengths are…
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
I would be well suited to the position because…
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Η ειδικότητά μου είναι...
My area of expertise is…
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Whilst working at… I became highly competent in…
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Even under pressure I can maintain high standards.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
My native language is…, but I can also speak…
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Είμαι άριστος γνώστης της...
I have an excellent command of…
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Έχω μια καλή γνώση της...
I have a working knowledge of…
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
I have …years experience of working…
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Είμαι έμπειρος χρήστης...
I am an experienced user of…
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Excellent communication skills
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Επαγωγική λογική
Deductive reasoning
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Λογική σκέψη
Logical thinking
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Αναλυτικές ικανότητες
Analytical skills
La capacité à évaluer les faits en détail
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Good interpersonal skills
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Negotiation skills
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Ικανότητες παρουσίασης
Presentation skills
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Please find my résumé / CV attached.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
I can supply references from…if required.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
References can be requested from…
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
I am available for interview on…
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Με εκτίμηση,
Yours faithfully,
Formel, nom du destinataire inconnu
Με εκτίμηση,
Yours sincerely,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Με εκτίμηση,
Respectfully yours,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Kind/Best regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.