Français | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Αξιότιμε κύριε,
Monsieur,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Αξιότιμη κυρία,
Madame,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Madame, Monsieur,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Madame, Monsieur,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Aux principaux concernés,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Monsieur Dupont,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Madame Dupont,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Mademoiselle Dupont,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Madame Dupont,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Monsieur Dupont,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Formule standard pour postuler à un emploi
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Formule standard pour postuler à un emploi
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mes qualités principales sont...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Η ειδικότητά μου είναι...
Mon domaine d'expertise est...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Είμαι άριστος γνώστης της...
J'ai une excellente maîtrise du...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Έχω μια καλή γνώση της...
J'ai une connaissance pratique de...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Excellentes techniques de communication
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Επαγωγική λογική
Capacité de déduction
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Λογική σκέψη
Esprit de logique
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Αναλυτικές ικανότητες
Esprit analytique
La capacité à évaluer les faits en détail
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Compétences relationnelles
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Compétences en négociation
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Ικανότητες παρουσίασης
Capacités d'exposition
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Je suis disponible pour un entretien le...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Με εκτίμηση,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formel, nom du destinataire inconnu
Με εκτίμηση,
Salutations distinguées,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Με εκτίμηση,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Meilleures salutations,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.