Néerlandais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Αξιότιμε κύριε,
Geachte heer
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Αξιότιμη κυρία,
Geachte mevrouw
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Geachte heer, mevrouw
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Geachte dames en heren
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Geachte dames en heren
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Geachte heer Jansen
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Beste meneer Jansen
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Formule standard pour postuler à un emploi
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Formule standard pour postuler à un emploi
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mijn sterke punten zijn ...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Η ειδικότητά μου είναι...
Mijn vakgebied is ...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Είμαι άριστος γνώστης της...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Έχω μια καλή γνώση της...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Ik beschik over goede kennis van ...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Uitstekende communicatieve vaardigheden
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Επαγωγική λογική
Analytisch denkvermogen
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Λογική σκέψη
Logisch denkvermogen
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Αναλυτικές ικανότητες
Analytische vaardigheden
La capacité à évaluer les faits en détail
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Goede intermenselijke vaardigheden
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Onderhandelingsvaardigheden
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Ικανότητες παρουσίασης
Presentatievaardigheden
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Με εκτίμηση,
Met vriendelijke groet,
Formel, nom du destinataire inconnu
Με εκτίμηση,
Met vriendelijke groet,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Με εκτίμηση,
Hoogachtend,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Met de beste groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.