Allemand | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Geachte heer
Sehr geehrter Herr,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
Sehr geehrte Frau,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Beste meneer Jansen
Lieber Herr Schmidt,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Formule standard pour postuler à un emploi
Ik solliciteer naar de functie van ...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Formule standard pour postuler à un emploi
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mijn sterke punten zijn ...
Zu meinen Stärken zählen...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mijn vakgebied is ...
Mein Fachgebiet ist...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Ik beschik over goede kennis van ...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Uitstekende communicatieve vaardigheden
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Analytisch denkvermogen
schlussfolgerndes Denken
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logisch denkvermogen
logisches Denken
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytische vaardigheden
analytische Fähigkeiten
La capacité à évaluer les faits en détail
Goede intermenselijke vaardigheden
hohe soziale Kompetenz
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Onderhandelingsvaardigheden
Verhandlungsgeschick
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Presentatievaardigheden
Präsentationsfähigkeiten
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen
Formel, nom du destinataire inconnu
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen
Formel, très utilisé, destinataire connu
Hoogachtend,
Hochachtungsvoll
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Met de beste groeten,
Herzliche Grüße
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.