Anglais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
I refer to your advertisement in…dated… .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Formule standard pour postuler à un emploi
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
I would like to apply for the position of…
Formule standard pour postuler à un emploi
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
I am particularly interested in this job, as…
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
I would like to work for you, in order to…
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Moje mocne strony to ...
My strengths are…
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
I would be well suited to the position because…
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
My area of expertise is…
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Whilst working at… I became highly competent in…
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Even under pressure I can maintain high standards.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
My native language is…, but I can also speak…
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
I have an excellent command of…
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
I have a working knowledge of…
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
I have …years experience of working…
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Biegle posługuję się programem/programami...
I am an experienced user of…
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excellent communication skills
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Rozumowanie dedukcyjne
Deductive reasoning
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logiczne myślenie
Logical thinking
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Zdolności analityczne
Analytical skills
La capacité à évaluer les faits en détail
Zdolności interpersonalne
Good interpersonal skills
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Zdolności negocjacyjne
Negotiation skills
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Umiejętność prezentacji
Presentation skills
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Please find my résumé / CV attached.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Referencje na żądanie.
I can supply references from…if required.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referencje na żądanie od ...
References can be requested from…
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
I am available for interview on…
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formel, nom du destinataire inconnu
Z wyrazami szacunku,
Yours sincerely,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Pozdrawiam,
Kind/Best regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.