Coréen | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Szanowny Panie,
존경하는 관계자 분께
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Szanowna Pani,
존경하는 관계자 분께
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분께
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분(들)께
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분(들)께
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Szanowny Panie,
존경하는 김철수 님께
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Szanowny Panie,
친애하는 최현우님께
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Formule standard pour postuler à un emploi
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
...에 지원하고 싶습니다.
Formule standard pour postuler à un emploi
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Moje mocne strony to ...
저의 장점은 ... 입니다.
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Biegle posługuję się programem/programami...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Rozumowanie dedukcyjne
추론 이해 능력
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logiczne myślenie
논리적인 사고능력
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Zdolności analityczne
분석 능력
La capacité à évaluer les faits en détail
Zdolności interpersonalne
좋은 사교성
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Zdolności negocjacyjne
협정 능력
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Umiejętność prezentacji
프리젠테이션 능력
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Referencje na żądanie.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referencje na żądanie od ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Z wyrazami szacunku,
... (이름) 드림
Formel, nom du destinataire inconnu
Z wyrazami szacunku,
... (이름) 드림
Formel, très utilisé, destinataire connu
Z poważaniem,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Pozdrawiam,
감사합니다. ...씨.
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.