Russe | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Szanowny Panie,
Уважаемый г-н ...
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Szanowna Pani,
Уважаемая госпожа...
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Szanowny Panie,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Szanowny Panie,
Уважаемый...
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Formule standard pour postuler à un emploi
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Прошу принять меня на должность...
Formule standard pour postuler à un emploi
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Moje mocne strony to ...
Мои сильные стороны:...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Я специализируюсь на...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Я отлично владею...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Я свободно говорю по...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Biegle posługuję się programem/programami...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Отличные коммуникативные навыки
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Rozumowanie dedukcyjne
Логическая аргументация
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logiczne myślenie
Логическое мышление
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Zdolności analityczne
Аналитические способности
La capacité à évaluer les faits en détail
Zdolności interpersonalne
Высокие личностные качества
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Zdolności negocjacyjne
Переговорческие навыки
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Umiejętność prezentacji
Презентационные навыки
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Referencje na żądanie.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referencje na żądanie od ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Я свободен...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Z wyrazami szacunku,
С уважением...
Formel, nom du destinataire inconnu
Z wyrazami szacunku,
С уважением ваш...
Formel, très utilisé, destinataire connu
Z poważaniem,
С уважением ваш...
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Pozdrawiam,
С уважением...
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.