Grec | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Αξιότιμε κύριε,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Αξιότιμη κυρία,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
A quem possa interessar,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Formule standard pour postuler à un emploi
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Formule standard pour postuler à un emploi
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Meus pontos fortes são...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Η ειδικότητά μου είναι...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Έχω μια καλή γνώση της...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Eu tenho experiência em /com ...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Excelente habilidade de comunicação
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Raciocínio dedutivo
Επαγωγική λογική
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Pensamento lógico
Λογική σκέψη
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Habilidades analíticas
Αναλυτικές ικανότητες
La capacité à évaluer les faits en détail
Bom relacionamento interpessoal
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Habilidades de negociação
Διαπραγματευτικές ικανότητες
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Habilidades de comunicação
Ικανότητες παρουσίασης
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Estou disponível para entrevista em ..
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Cordialmente,
Με εκτίμηση,
Formel, nom du destinataire inconnu
Atenciosamente,
Με εκτίμηση,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Com elevada estima,
Με εκτίμηση,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Lembranças,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.