Chinois | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Jag skriver gällande er annons på ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formule standard pour postuler à un emploi
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
我想申请...一职
Formule standard pour postuler à un emploi
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
我对此工作很感兴趣,因为...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
我想为您工作,因为...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mina främsta styrkor är ...
我的强项是...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
我很适合这个职位,因为...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mitt kompetensområde är ...
我的专长是…
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
即使在压力下我也能保持高标准。
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
我的母语是...,但我也会说...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Jag har utmärkta kunskaper i ...
我熟练掌握...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Jag har grundläggande kunskaper i ...
我能用...语进行工作交流
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
我在...领域有...年工作经验
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jag är en erfaren användare av ...
我是...的熟练使用者
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
我相信我是...和...技能的良好结合
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Utmärkt kommunikationsförmåga
出色的沟通技能
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
God slutledningsförmåga
演绎推理能力
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logiskt tänkande
逻辑性思考
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytisk förmåga
分析技能
La capacité à évaluer les faits en détail
Bra samarbetsförmåga
良好的人际交往技能
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Bra förhandlingsteknik
谈判技能
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Bra presentationsteknik
观点陈述能力
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
附件中含有我的个人简历。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
可以从...处获得推荐信
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Jag finns tillgänglig för intervju ...
我可以在...的时候接受面试
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Med vänlig hälsning,
此致
Formel, nom du destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
Vördsamt,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.