Coréen | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Bäste herrn,
존경하는 관계자 분께
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Bästa fru,
존경하는 관계자 분께
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
존경하는 관계자 분께
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
존경하는 관계자 분(들)께
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
존경하는 관계자 분(들)께
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
존경하는 김철수 님께
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
존경하는 김희연 님께
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
존경하는 김희연 님께
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
존경하는 김희연 님께
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
친애하는 최현우님께
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Jag skriver gällande er annons på ...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Formule standard pour postuler à un emploi
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
...에 지원하고 싶습니다.
Formule standard pour postuler à un emploi
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mina främsta styrkor är ...
저의 장점은 ... 입니다.
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mitt kompetensområde är ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Jag har utmärkta kunskaper i ...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Jag har grundläggande kunskaper i ...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jag är en erfaren användare av ...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Utmärkt kommunikationsförmåga
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
God slutledningsförmåga
추론 이해 능력
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logiskt tänkande
논리적인 사고능력
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytisk förmåga
분석 능력
La capacité à évaluer les faits en détail
Bra samarbetsförmåga
좋은 사교성
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Bra förhandlingsteknik
협정 능력
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Bra presentationsteknik
프리젠테이션 능력
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Jag finns tillgänglig för intervju ...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Med vänlig hälsning,
... (이름) 드림
Formel, nom du destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
... (이름) 드림
Formel, très utilisé, destinataire connu
Vördsamt,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
감사합니다. ...씨.
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.