Anglais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Vážený pane,
Dear Sir,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Vážená paní,
Dear Madam,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
I refer to your advertisement in…dated… .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Formule standard pour postuler à un emploi
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
I would like to apply for the position of…
Formule standard pour postuler à un emploi
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
I am particularly interested in this job, as…
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
I would like to work for you, in order to…
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Moje silné stránky jsou...
My strengths are…
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
I would be well suited to the position because…
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Moje oblast odborných znalostí je...
My area of expertise is…
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Whilst working at… I became highly competent in…
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Even under pressure I can maintain high standards.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
My native language is…, but I can also speak…
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Mám výbornou znalost...
I have an excellent command of…
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Mám znalost...
I have a working knowledge of…
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Mám... roky/let zkušeností z práce...
I have …years experience of working…
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
I am an experienced user of…
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Výborné komunikační schopnosti
Excellent communication skills
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Dedukce
Deductive reasoning
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logické myšlení
Logical thinking
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytické schopnosti
Analytical skills
La capacité à évaluer les faits en détail
Dobré interpersonální schopnosti
Good interpersonal skills
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Vyjednávací schopnosti
Negotiation skills
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Prezentační dovednosti
Presentation skills
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Můj životopis naleznete v příloze.
Please find my résumé / CV attached.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
I can supply references from…if required.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Ohledně referencí se obraťte na...
References can be requested from…
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Na pohovor se mohu dostavit dne...
I am available for interview on…
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formel, nom du destinataire inconnu
S pozdravem,
Yours sincerely,
Formel, très utilisé, destinataire connu
S úctou,
Respectfully yours,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.