Danois | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Vážený pane,
Kære Hr.,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Vážená paní,
Kære Fru.,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem dette ankommer,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Formule standard pour postuler à un emploi
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jeg ville søge stillingen som...
Formule standard pour postuler à un emploi
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Moje silné stránky jsou...
Mine styrker er...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Moje oblast odborných znalostí je...
Mit ekspertområde er...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Mám výbornou znalost...
Jeg råder fremragende over...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Mám znalost...
Jeg har en fungerende viden om...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jeg er en erfaren bruger af...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Výborné komunikační schopnosti
Fremragende kommunikations evner
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Dedukce
Deduktiv argumentation
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logické myšlení
Logisk tænkning
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytické schopnosti
Analytiske evner
La capacité à évaluer les faits en détail
Dobré interpersonální schopnosti
Gode interpersonel evner
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Vyjednávací schopnosti
Forhandlings evner
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Prezentační dovednosti
Præsentations evner
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Můj životopis naleznete v příloze.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Ohledně referencí se obraťte na...
Referencer kan rekvieres fra...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jeg er ledig til et interview den...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formel, nom du destinataire inconnu
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formel, très utilisé, destinataire connu
S úctou,
Med respekt,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.