Suédois | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Vážený pane,
Bäste herrn,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Vážená paní,
Bästa fru,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr eller fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jag skriver gällande er annons på ...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Formule standard pour postuler à un emploi
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Formule standard pour postuler à un emploi
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Moje silné stránky jsou...
Mina främsta styrkor är ...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Moje oblast odborných znalostí je...
Mitt kompetensområde är ...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Mám výbornou znalost...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Mám znalost...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jag är en erfaren användare av ...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Výborné komunikační schopnosti
Utmärkt kommunikationsförmåga
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Dedukce
God slutledningsförmåga
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logické myšlení
Logiskt tänkande
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytické schopnosti
Analytisk förmåga
La capacité à évaluer les faits en détail
Dobré interpersonální schopnosti
Bra samarbetsförmåga
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Vyjednávací schopnosti
Bra förhandlingsteknik
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Prezentační dovednosti
Bra presentationsteknik
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Můj životopis naleznete v příloze.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Ohledně referencí se obraťte na...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formel, nom du destinataire inconnu
S pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formel, très utilisé, destinataire connu
S úctou,
Vördsamt,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.