Allemand | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

เรียน คุณผู้ชาย
Sehr geehrter Herr,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
เรียน คุณผู้หญิง
Sehr geehrte Frau,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
เรียน ท่านทั้งหลาย
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
เรียนคุณ สมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Lieber Herr Schmidt,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Formule standard pour postuler à un emploi
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Formule standard pour postuler à un emploi
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
จุดแข็งของฉันคือ...
Zu meinen Stärken zählen...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Mein Fachgebiet ist...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
schlussfolgerndes Denken
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
logisches Denken
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
ทักษะในการวิเคราะห์
analytische Fähigkeiten
La capacité à évaluer les faits en détail
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
hohe soziale Kompetenz
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Verhandlungsgeschick
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
ทักษะในการนำเสนอ
Präsentationsfähigkeiten
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
ด้วยความเคารพ
Mit freundlichen Grüßen
Formel, nom du destinataire inconnu
ด้วยความเคารพ
Mit freundlichen Grüßen
Formel, très utilisé, destinataire connu
ด้วยความเคารพ
Hochachtungsvoll
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
ด้วยความเคารพ
Herzliche Grüße
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.