Chinois | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

เรียน คุณผู้ชาย
尊敬的先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
เรียน คุณผู้หญิง
尊敬的女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
เรียน ท่านทั้งหลาย
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
เรียนคุณ สมิทธิ์
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
เรียน นางสาว สมิทธิ์
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formule standard pour postuler à un emploi
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
我想申请...一职
Formule standard pour postuler à un emploi
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
我想为您工作,因为...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
จุดแข็งของฉันคือ...
我的强项是...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
我很适合这个职位,因为...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
我的专长是…
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
即使在压力下我也能保持高标准。
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
我的母语是...,但我也会说...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
我熟练掌握...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
我能用...语进行工作交流
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
我在...领域有...年工作经验
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
我是...的熟练使用者
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
出色的沟通技能
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
演绎推理能力
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
逻辑性思考
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
ทักษะในการวิเคราะห์
分析技能
La capacité à évaluer les faits en détail
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
良好的人际交往技能
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
谈判技能
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
ทักษะในการนำเสนอ
观点陈述能力
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
附件中含有我的个人简历。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
可以从...处获得推荐信
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
我可以在...的时候接受面试
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
ด้วยความเคารพ
此致
Formel, nom du destinataire inconnu
ด้วยความเคารพ
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
ด้วยความเคารพ
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
ด้วยความเคารพ
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.