Hongrois | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
To whom it may concern,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
I am delighted to be called upon as a reference for…
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
...distinguished himself / herself by…
...megkülönböztette magát a ...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
His / her greatest talent is / lies in…
A legnagyobb erőssége a ...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
He / she is a creative problem-solver.
... kreatív problémamegoldó
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
He / she has a broad range of skills.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
He / she communicates his / her ideas clearly.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
He / she handles responsibility well.
Jól kezeli a felelősséget is.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
He / she always takes an active role in… .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
His / her main responsibilities were…
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
His / her weekly tasks involved…
Heti feladatai magába foglalták a ...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive