Polonais | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
I am delighted to be called upon as a reference for…
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znam ... od... i jako... w...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
...distinguished himself / herself by…
...wyróżniał/-a się...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
His / her greatest talent is / lies in…
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
He / she is a creative problem-solver.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
He / she has a broad range of skills.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
He / she communicates his / her ideas clearly.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
He / she handles responsibility well.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
... posiada szeroką wiedzę...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
He / she always takes an active role in… .
Zawsze bierze czynny udział w...
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
His / her main responsibilities were…
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
His / her weekly tasks involved…
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive