Tchèque | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Dear Sir,
Vážený pane,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Dear Madam,
Vážená paní,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
...distinguished himself / herself by…
... vynikal(a) v... .
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
His / her greatest talent is / lies in…
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
He / she is a creative problem-solver.
On/ona řeší problémy efektivně.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
He / she has a broad range of skills.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
He / she communicates his / her ideas clearly.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
He / she handles responsibility well.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
On/ona má obsáhnou znalost...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
He / she always takes an active role in… .
On/ona je iniciativní v... .
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
His / her main responsibilities were…
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
His / her weekly tasks involved…
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive