Polonais | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
尊敬的女士,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
尊敬的史密斯小姐/女士,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
很高兴可以为...做推荐
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
在他...时加入...,我和他初次认识
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
我毫不犹豫为...写推荐信
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
我很高兴能为...写推荐信
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Znam ... od... i jako... w...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
...以...区别于其他人
...wyróżniał/-a się...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
他/她最大的才能在于...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
他/她拥有众多技能。
...posiada wiele różnych umiejętności.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
他/她能清楚地表达自己的想法。
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
他/她能很好的处理各种责任。
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
他/她在...方面拥有广泛知识
... posiada szeroką wiedzę...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
他/她总是积极参加...
Zawsze bierze czynny udział w...
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
他/她的主要职责是...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
他/她每周的工作包括...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
...总能高质量地按时完成工作。
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
我认为...应该被优先考虑,因为...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive