Polonais | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Distinguido Señor:
Szanowny Panie,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Distinguida Señora:
Szanowna Pani,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Distinguidos Señores:
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Apreciados Señores:
Szanowni Państwo,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
A quien pueda interesar
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Apreciado Sr. Pérez:
Szanowny Panie,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Apreciada Srta. Pérez:
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Puedo recomendar abiertamente a X...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Znam ... od... i jako... w...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
X se distinguió por su...
...wyróżniał/-a się...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Su más considerable talento es...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Tiene una amplia gama de habilidades.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
... posiada szeroką wiedzę...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Zawsze bierze czynny udział w...
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Sus principales responsabilidades fueron...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Sus tareas diarias involucraban...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive