Allemand | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Geachte heer
Sehr geehrter Herr,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
Sehr geehrte Frau,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... onderscheidde zich door ...
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive