Anglais | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Geachte heer
Dear Sir,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... onderscheidde zich door ...
...distinguished himself / herself by…
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
His / her greatest talent is / lies in…
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
He / she is a creative problem-solver.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
He / she has a broad range of skills.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
He / she handles responsibility well.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
He / she always takes an active role in… .
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
His / her main responsibilities were…
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
His / her weekly tasks involved…
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive