Anglais | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Z przyjemnością udzielę referencji ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Znam ... od... i jako... w...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
...wyróżniał/-a się...
...distinguished himself / herself by…
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
His / her greatest talent is / lies in…
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
He / she is a creative problem-solver.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
...posiada wiele różnych umiejętności.
He / she has a broad range of skills.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
He / she handles responsibility well.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
... posiada szeroką wiedzę...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Zawsze bierze czynny udział w...
He / she always takes an active role in… .
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
His / her main responsibilities were…
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
His / her weekly tasks involved…
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive