Tchèque | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Vážený pane,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Vážená paní,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dobrý den,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
A quem possa interessar,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Vážený pane Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Vážená slečno Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
É com satisfação que forneço referências sobre...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... distinguiu-se por ...
... vynikal(a) v... .
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
O seu maior talento é ...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
On/ona řeší problémy efektivně.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
On/ona má obsáhnou znalost...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
On/ona je iniciativní v... .
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Suas principais responsabilidades eram...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive