Néerlandais | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Bäste herrn,
Geachte heer
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Bästa frun,
Geachte mevrouw
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
Geachte heer, mevrouw
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... utmärkte sig genom att ...
... onderscheidde zich door ...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Hens största talang är / finns inom ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Hen är en kreativ problemlösare.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Hen har en bred kompetens.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Hen hanterar ansvar väl.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive