Portugais | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Bästa frun,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Det glädjer mig att agera som referens för ...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... utmärkte sig genom att ...
... distinguiu-se por ...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Hens största talang är / finns inom ...
O seu maior talento é ...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Hen är en kreativ problemlösare.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Hen har en bred kompetens.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Hen hanterar ansvar väl.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Suas principais responsabilidades eram...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive