Anglais | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Vážený pane,
Dear Sir,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Vážená paní,
Dear Madam,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... vynikal(a) v... .
...distinguished himself / herself by…
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
His / her greatest talent is / lies in…
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
On/ona řeší problémy efektivně.
He / she is a creative problem-solver.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
He / she has a broad range of skills.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
He / she handles responsibility well.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
On/ona má obsáhnou znalost...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
On/ona je iniciativní v... .
He / she always takes an active role in… .
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
His / her main responsibilities were…
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
His / her weekly tasks involved…
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive