Néerlandais | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Vážený pane,
Geachte heer
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... vynikal(a) v... .
... onderscheidde zich door ...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
On/ona řeší problémy efektivně.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
On/ona má obsáhnou znalost...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
On/ona je iniciativní v... .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive