Portugais | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Vážený pane,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Vážená paní,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
A quem possa interessar,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Vážená slečno Smithová,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... vynikal(a) v... .
... distinguiu-se por ...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
O seu maior talento é ...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
On/ona řeší problémy efektivně.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
On/ona má obsáhnou znalost...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
On/ona je iniciativní v... .
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Suas principais responsabilidades eram...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive