Vietnamien | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Preciso de uma licença de importação?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Existe um período de quarentena para [animal]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
microchip
microchip
Condition d'entrée
vacina contra raiva (certificado)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Condition d'entrée
passaporte do animal
hộ chiếu cho thú nuôi
Condition d'entrée
tratamento contra tênias (certificado)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Condition d'entrée
Preciso usar um transportador autorizado?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Quais são as regras para ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
cães-guia
chó chỉ đường
Type d'animal
cães auxiliares
chó hỗ trợ
Type d'animal
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal