Anglais | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Do I need an import license?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Is there a quarantine period for [animal]?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Are there specific rules for importing non-native species?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
microchip
microchip
Condition d'entrée
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
rabies vaccination (certificate)
Condition d'entrée
hộ chiếu cho thú nuôi
pet passport
Condition d'entrée
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
tapeworm treatment (certificate)
Condition d'entrée
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Do I have to use an authorized carrier?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Có những quy tắc nào cho __________?
What are the rules for ______________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
chó chỉ đường
guide dogs
Type d'animal
chó hỗ trợ
assistance dogs
Type d'animal
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal