Russe | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Я получу дебетную или кредитную карту?
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Я могу делать банковские операции с телефона?
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
บัญชีกระแสรายวัน
текущий счет
Type de compte bancaire
บัญชีออมทรัพย์
сберегательный счет
Type de compte bancaire
บัญชีส่วนบุคคล
личный счет
Type de compte bancaire
บัญชีร่วม
совместный счет
Type de compte bancaire
บัญชีสำหรับเด็ก
детский счет
Type de compte bancaire
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
валютный счет
Type de compte bancaire
บริการเงินฝากธุรกิจ
счет предприятия
Type de compte bancaire
บัญชีสำหรับนักเรียน
студенческий счет
Type de compte bancaire
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Какие комиссии для международных трансферов?
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Я получу чековую книжку?
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Каков процент накопления?
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Я потерял(а) кредитную карту.
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Моя кредитная карта была украдена.
Signifier que votre carte bancaire a été volée
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Вы можете заблокировать мой счет?
Demander à la banque de faire opposition
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Мне нужна карта для замены.
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Se renseigner sur les prêts
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Se renseigner sur les taux d'intérêt
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Я покупаю мою первую недвижимость.
Signifier que vous achetez votre première propriété
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Я покупаю вторую собственность.
Signifier que vous achetez une seconde propriété
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Я покупаю собственность для аренды.
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Мой годовой доход________.
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
ประกันภัยบ้าน
Страхование дома
Type d'assurance
ประกันการเดินทาง
Туристическое страхование
Type d'assurance
ประกันชีวิต
страхование жизни
Type d'assurance
ประกันสุขภาพ
Медицинское страхование
Type d'assurance
ประกันภัยรถยนต์
Страхование автомобиля
Type d'assurance
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Страхование домашних животных
Type d'assurance
ประกันภัยโจรกรรม
страхование от кражи
Type d'assurance
การคุ้มครองการจำนอง
защита ипотеки
Type d'assurance
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
студенческая страховка
Type d'assurance
ประกันกลุ่ม
групповое страхование
Type d'assurance
ประกันภัยทรัพย์สิน
страхование собственности
Type d'assurance
ประกันภัยน้ำท่วม
страхование от наводнений
Type d'assurance
ประกันอัคคีภัย
страхование от пожара
Type d'assurance
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Demander la durée de la couverture de votre assurance
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Сколько стоит страховка?
Demander combien l'assurance coûte