Danois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Where can I find the form for ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Demander où trouver un formulaire
When was your [document] issued?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Demander quand un document a été délivré
Where was your [document] issued?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Demander où un document a été délivré
When does your ID expire?
Hvornår udløber dit ID?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Could you help me fill out the form?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
What documents should I bring for __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
To apply for [document], you must provide at least_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
My [document] has been stolen.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
I am completing this application on behalf of _____ .
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
The information is confidential.
Informationerne er fortrolige.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Can you give me a receipt for this application?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

What is your name?
Hvad hedder du?
Demander le nom d'une personne
Could you please tell me your place and date of birth?
Hvor og hvornår er du født?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Where do you live?
Hvor bor du?
Demander le lieu de résidence d'une personne
What is your address?
Hvad er din adresse?
Demander l'adresse d'une personne
What is your citizenship?
Hvad er dit statsborgerskab?
Demander la nationalité d'une personne
When did you arrive in [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Could you please show me your ID?
Må jeg se dit ID?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

My marital status is ___________.
Jeg er ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
single
single
Situation matrimoniale
married
gift
Situation matrimoniale
separated
separeret
Situation matrimoniale
divorced
fraskilt
Situation matrimoniale
cohabiting
samlevende
Situation matrimoniale
in a civil union
i et indregistreret parforhold
Situation matrimoniale
unmarried partners
ugifte partnere
Situation matrimoniale
in a domestic partnership
i et indenlandsk parforhold
Situation matrimoniale
widowed
enke
Situation matrimoniale
Do you have children?
Har du børn?
Demander à une personne si elle a des enfants
Do you have dependents living with you?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
I would like to reunite with my family.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

I would like to register in the city.
Jeg vil gerne registreres i byen
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
What documents shall I bring?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Demander quels documents vous devez fournir
Are there any registration fees?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Demander s'il y a des frais d'inscription
I am here for the domicile registration.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
I would like to apply for a good conduct certificate.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
I would like to apply for a residence permit.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

I would like to ask some questions about the health insurance.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Do I need private health insurance?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Demander si une mutuelle est nécessaire
What is covered by the health insurance?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hospital fees
Hospitalsgebyrer
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Specialists' fees
Speciallægegebyrer
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostic tests
Diagnosetests
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Surgical procedures
Kirurgiske indgreb
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatric treatment
Psykiatrisk behandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Dental treatments
Tandbehandlinger
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Eye care treatment
Øjenbehandlinger
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Why are you requesting the entry visa?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Do I need a visa to visit [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
How can I extend my visa?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Demander comment prolonger un visa
Why has my visa application been rejected?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Can I apply to become a permanent resident?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Do I have to change the license plate of my car?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
I would like to register my vehicle.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Is my driving licence valid here?
Er mit kørekort gyldigt her?
Demander si votre permis de conduire est valide
I would like to apply for a provisional driving license.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Demander un permis de conduire provisoire
I would like to book my __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
theory test
teoritest
Type d'examen
driving test
køreprøve
Type d'examen
I would like to change the ____________on my driving license.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
address
adressen
Objet de la modification
name
navnet
Objet de la modification
photo
billedet
Objet de la modification
I would like to add higher categories to my driving license.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
I would like to renew my driving license.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
I would like to replace a ___________ driving license.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
lost
mistet
Type de problème
stolen
stjålet
Type de problème
damaged
beskadiget
Type de problème
I would like to appeal my license suspension.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Where can I register for the [language] test?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
I have a clean criminal record.
Jeg har en ren straffeattest
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
I have the required level of [language].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
What are the fees for citizenship application?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Demander quels sont les frais de naturalisation
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)