Thaïlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Demander où trouver un formulaire
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Demander quand un document a été délivré
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Demander où un document a été délivré
Hvornår udløber dit ID?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Demander quels documents vous devez apporter
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mit [dokument] er blevet stjålet.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Informationerne er fortrolige.
ข้อมูลเป็นความลับ
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Hvad hedder du?
คุณชื่ออะไร
Demander le nom d'une personne
Hvor og hvornår er du født?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Hvor bor du?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Demander le lieu de résidence d'une personne
Hvad er din adresse?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Demander l'adresse d'une personne
Hvad er dit statsborgerskab?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Demander la nationalité d'une personne
Hvornår ankom du til [land]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Må jeg se dit ID?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Jeg er ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Signifier votre situation matrimoniale
single
โสด
Situation matrimoniale
gift
แต่งงานแล้ว
Situation matrimoniale
separeret
แยกกันอยู่
Situation matrimoniale
fraskilt
หย่าร้าง
Situation matrimoniale
samlevende
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Situation matrimoniale
i et indregistreret parforhold
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Situation matrimoniale
ugifte partnere
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Situation matrimoniale
i et indenlandsk parforhold
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Situation matrimoniale
enke
เป็นม่าย
Situation matrimoniale
Har du børn?
คุณมีบุตรไหม
Demander à une personne si elle a des enfants
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Jeg vil gerne registreres i byen
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Demander quels documents vous devez fournir
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Demander s'il y a des frais d'inscription
Jeg er her for at registrere min bopæl
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Demander si une mutuelle est nécessaire
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hospitalsgebyrer
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Speciallægegebyrer
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnosetests
การทดสอบวินิจฉัย
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiske indgreb
การผ่าตัด
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrisk behandling
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandbehandlinger
การรักษาฟัน
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Øjenbehandlinger
การรักษาตา
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Demander comment prolonger un visa
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Er mit kørekort gyldigt her?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Demander si votre permis de conduire est valide
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Demander un permis de conduire provisoire
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
ฉันต้องการจอง __________
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoritest
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type d'examen
køreprøve
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type d'examen
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adressen
ที่อยู่
Objet de la modification
navnet
ชื่อ
Objet de la modification
billedet
ภาพถ่าย
Objet de la modification
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
mistet
สูญหาย
Type de problème
stjålet
ถูกขโมย
Type de problème
beskadiget
ได้รับความเสียหาย
Type de problème
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Jeg har en ren straffeattest
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Demander quels sont les frais de naturalisation
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)