Néerlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Demander où trouver un formulaire
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Demander quand un document a été délivré
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Demander où un document a été délivré
Kiam elspiras via legitimilo?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mijn [document] werd gestolen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
La informo estas konfidenca.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Kiel vi nomiĝas?
Wat is uw naam?
Demander le nom d'une personne
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kie vi loĝas?
Waar woont u?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Kio estas via adreso?
Wat is uw adres?
Demander l'adresse d'une personne
Kio estas via civitaneco?
Wat is uw nationaliteit?
Demander la nationalité d'une personne
Kiam vi alvenis en [lando]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mia edzecostato estas ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
senedza
alleenstaand
Situation matrimoniale
edziĝinta
gehuwd
Situation matrimoniale
apartiga
uit elkaar
Situation matrimoniale
eksedziĝinta
gescheiden
Situation matrimoniale
kunviva
samenwonend
Situation matrimoniale
en civila kuniĝo
geregistreerd partnerschap
Situation matrimoniale
fraŭlaj partneroj
ongetrouwde partners
Situation matrimoniale
en hejma partnereco
in een relatie
Situation matrimoniale
vidvina
verweduwd
Situation matrimoniale
Ĉu vi havas infanojn?
Heeft u kinderen?
Demander à une personne si elle a des enfants
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Mi ŝatus registri en la urbo.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Kion dokumentojn mi alportus?
Welke documenten moet ik meenemen?
Demander quels documents vous devez fournir
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Zijn er registratiekosten?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hospitalokotizoj
Ziekenhuiskosten
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kotizoj por la ekspertoj
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnozoprovoj
Diagnostische toets
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgische ingrepen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psikiatria kuracado
Psychiatrische behandeling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Dentaj kuracadoj
Tandheelkundige behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Okula kuracado
Oogzorg behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
Waarom vraagt u een visum aan?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Demander comment prolonger un visa
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Demander si votre permis de conduire est valide
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Demander un permis de conduire provisoire
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teorian teston
theoretische test
Type d'examen
veturantan teston
rijexamen
Type d'examen
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adreson
mijn adres
Objet de la modification
nomon
mijn naam
Objet de la modification
foton
mijn foto
Objet de la modification
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
perdatan
verloren
Type de problème
ŝtelatan
gestolen
Type de problème
difektatan
beschadigd
Type de problème
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mi havas puran krimliston
Ik heb een blanco strafblad.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)