Polonais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Demander où trouver un formulaire
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander quand un document a été délivré
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander où un document a été délivré
Kiam elspiras via legitimilo?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Demander quels documents vous devez apporter
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mój [dokument] został skradziony.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
La informo estas konfidenca.
Podane informacje są poufne.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Kiel vi nomiĝas?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Demander le nom d'une personne
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kie vi loĝas?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Kio estas via adreso?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Demander l'adresse d'une personne
Kio estas via civitaneco?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Demander la nationalité d'une personne
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mia edzecostato estas ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Signifier votre situation matrimoniale
senedza
kawaler/panna
Situation matrimoniale
edziĝinta
żonaty/zamężna
Situation matrimoniale
apartiga
w separacji
Situation matrimoniale
eksedziĝinta
rozwodnik/rozwódka
Situation matrimoniale
kunviva
w konkubinacie
Situation matrimoniale
en civila kuniĝo
w rejestrowanym związku partnerskim
Situation matrimoniale
fraŭlaj partneroj
w związku partnerskim
Situation matrimoniale
en hejma partnereco
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Situation matrimoniale
vidvina
wdowiec/wdowa
Situation matrimoniale
Ĉu vi havas infanojn?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Demander à une personne si elle a des enfants
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Mi ŝatus registri en la urbo.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Kion dokumentojn mi alportus?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Demander quels documents vous devez fournir
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Mi ŝatus peti restadpermeson
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hospitalokotizoj
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kotizoj por la ekspertoj
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnozoprovoj
Badania diagnostyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiaj proceduroj
Zabiegi chirurgiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psikiatria kuracado
Leczenie psychiatryczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Dentaj kuracadoj
Leczenie stomatologiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Okula kuracado
Leczenie okulistyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Demander comment prolonger un visa
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Demander si votre permis de conduire est valide
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Demander un permis de conduire provisoire
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teorian teston
egzamin teoretyczny
Type d'examen
veturantan teston
egzamin praktyczny
Type d'examen
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adreson
adres
Objet de la modification
nomon
nazwisko
Objet de la modification
foton
zdjęcie
Objet de la modification
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
perdatan
zgubienie (prawa jazdy)
Type de problème
ŝtelatan
kradzież (prawa jazdy)
Type de problème
difektatan
zniszczenie (prawa jazdy)
Type de problème
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mi havas puran krimliston
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)